Trường Trung Học Cở Sở Trương Ngọc Khang

Trường Trung Học Cơ Sở xin chào!

Giáo án ĐỊA LÝ 7

 

Căn cứ Luật Thương mại của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2012 tại TP.Đà Nẵng, chúng tôi gồm:

Nội dung học tập

Thông Tin